Галерия Лоранъ


Събития

Значимите събитията на галерия "Лоранъ" са: "Откриване на галерия Лоранъ", София ул. "Ген. Паренсов" 31 (6 август - 20 август 2006 г.), "Златю Бояджиев и Цанко Лавренов за първи път заедно" (23 август - 3 септември 2006 г.), "Маргарита Милиджийска - ретроспективна изложба", съвместно с Национален музей на българското изобразително изкуство (21 септември - 21 октомври 2006 г.), "Тайната вечеря на политбюро" (25 - 29 май 2007 г.), "Цвят във водата - акварелите на Дечко Узунов" (4 - 22 февруари 2008 г.), "3х3 проф. Иван Кирков рисува специално за галерия "Лоранъ" (22 май - 7 юни 2008 г.), "Веселин Томов - живопис" (8 - 22 юли 2008 г.), "Непознатият Борис Данков - акварели" (11 - 23 октомври 2008 г.), "100 години от рождението на Васил Иванов" (26 март - 26 април 2009 г.), "Цветна симфония - монотипиите на Васил Евтимов", съвместно с Народно събрание на Република България (26 януари - 14 февруари 2011 г.), "Лоранъ - продължението", откриване на новия салон на галерията в София на ул. "Оборище" 16 (7 септември - 7 октомври 2011 г.), "105 години от рождението на Веселин Стайков" (2 - 22 ноември 2011 г.), "115 години от рождението на Цанко Лавренов" (24 - 30 ноември 2011 г.), "Софийските пейзажи на Георги Железаров - 115 години от рождението на художника" (10 - 29 януари 2012 г.), "110 години от рождението на Петко Задгорски" (4 - 30 септември 2012 г.), "Живописецът Пенчо Балкански" (4 - 25 октомври 2012 г.), "Николай Майсторов, цикъл 60 цветни литографии - Дон Кихот, Сервантес, Унамуно" (22 ноември - 13 декември 2012 г.), "Марин Георгиев Устагенов - 140 години от рождението на художника" (17 декември 2012 г. - 17 февруари 2013 г.)

 

 

Events

 

Here are some of the significant events realized in Gallery Loran: The opening of Gallery Loran, Sofia, 31 General Parensov Street (August 6 – 20, 2006); Zlatyu Boyadjiev and Tsanko Lavrenov – together for the first time (August 23 – September 3, 2006); Margarita Milidjiiska – retrospective exhibition, together with the National Museum of Bulgarian Visual Art (September 21 – October 21, 2006); The Last Supper of Politburo (May 25 – 29, 2007); Colour in the water – Dechko Uzunov’s aquarelles (February 4 – 22, 2008); 3x3 - prof. Ivan Kirkov is painting specially for Gallery Loran (May 22 – June 7, 2008); Veselin Tomov – painting (July 8 – 22, 2008); The unknown Boris Dankov – watercolours (October 11 – 23, 2008); 100 years since the birth of Vasil Ivanov (March 26 – April 26, 2009); Colour symphony – Vasil Evtimov’s monotypes, together with the National assembly (January 26 – February 14, 2011); Loran – the Continuation, opening of the new salon of the gallery, Sofia, 16 Oborishte Street (September 7 – October 7, 2011); 105 years since the birth of Veselin Staikov (November 2 – 22, 2011); 115 years since the birth of Tsanko Lavrenov (November 24 – 30, 2011); Georgi Jelezarov’s Sofia landscapes – 115 years since the birth of the artist (January 10 – 29, 2012); 110 years since the birth of Petko Zadgorski (September 4 – 30, 2012); Pencho Balkanski – painting (October 4 – 25, 2012); Prof. Nikolay Maystorov, series of 60 colour lithographs – Don Quixote - Cervantes, Unamuno (November 22 – December 13, 2012); Marin Georgiev Ustagenov – 140 years since the birth of the artist (December 17, 2012 – February 17, 2013)