Галерия Лоранъ


История

Първият салон на галерия „Лоранъ” отвори врати на на 6 август 2006 г. на ул. „Генерал Паренсов” №31 в София. За по-малко от три години престроеният партерен апартамент се превърна в престижно място за изложби и срещи на Софийския културен елит. В края на месец април 2009 г. не подновихме договора си за наем и напуснахме. Преместихме дейността си в офис на ул. "Янтра". Направихме го без излишна показност и много шум, встрани от вниманието на медиите. От всичко това пострада основно софийската публика. Две години работихме насочени изключително към своите клиенти, на които отделяхме специално внимание в една по-конфиденциална среда. Изложби организирахме само във външни пространства. Най-голямото ни събитие беше изложбата „Цветна симфония” - монотипии, посветена на 111 годишнината от рождението на Васил Евтимов, в Народното събрание. 

Преструктурирането на дейността ни беше сред основните причини да създадем този сайт, за да може ценителите на българското изкуство у нас и по света да имат достъп до "Лоранъ" онлайн. Така още по уверено следваме пътя, по който вървим от началото, не само да търгуваме с изкуство, но и да откриваме, представяме и разказваме новите истории по неизбродените полета на собствената ни културна памет.
Шанс е, че сме сред малцината, които следвайки семейните традиции, продължават отдавнашните приятелства със семействата на големите имена в нашата живопис, като Златю Бояджиев, Васил Бараков, Васил Иванов, Васил Стоилов, Васил Евтимов, Борис Данков, Маргарита Милиджийска, Георги Железаров, Генко Генков, Петко Задгорски, Петко Абаджиев и мн. други.
7 септември 2011 г. е най-важната дата в кратката ни история. На знаменитата улица „Оборище” №16 в София, открихме новата ни галерия. Изложбата „Лоранъ - Продължението”, беше вълнуващо събитие, което показа, че Софийският културен елит веднага ще приеме новото си пространство.  Дома ни се намира в партера на къщата на знаменитата копривщенска фамилия на Възрожденеца Хаджи Найден Калъчев, съградил през 1813 г. „Калъчевият мост” в Копривщица, станал известен десетилетия по-късно като „Моста на първата пушка”. Неговите следовници Петър и Поликсена Калъчеви построяват през 1912 г. и къщата, на ъгъла на „Оборище” и „Васил Априлов”, която се оказа след дълго търсене най-подходящото място за нашата галерия.
Така с усещането, че срещаме историите на два големи български рода, водени от името на патрона ни Цанко Лавренов и неговият псевдоним „Лоранъ” избран за име на галерията и наша запазена марка, оставаме с надеждата за успешна и плодовита работа в името на изкуството и развиването на пазара му у нас и по света. 

 

 

History

 

The first salon of Gallery Loran was open on July 6th 2006, at 31 General Parensov Street, Sofia. For less than three years the reconstructed apartment on the grand floor turned into a prestigious locality for exhibitions and meetings of the cultural elite of the capital. However, in the end of April 2009 we did not renew our lease and we left. Then, without any useless demonstration and not making a fuss, we kept on working in a private office at Yantra Street. For two years the activities of the gallery were directed only to our clients who were welcome in a more confidential atmosphere. From all this suffered the general public of Sofia, as we were rarely organizing exhibitions, mainly in outside spaces. One of the significant events we have realized at this time was the exhibition Colour symphony, monotypes – 111 years since the birth of Vasil Evtimov, together with the Bulgarian National assembly.

The new way our gallery had to function was the main reason for creating this website, so the connoisseurs of the Bulgarian art both in our country and in the world could have access to Loran online. Thereby we became even more confident following our principles – not just to deal with works of art, but also to discover and present to the public the untold stories of our own cultural memory.

Following the family traditions, we have a good chance to be one of the few who keep up a friendship with the relatives of the great Bulgarian artists, such as Zlatyu Boyadjiev, Vasil Barakov, Vasil Ivanov, Vasil Stoilov, Vasil Evtimov, Boris Dankov, Margarita Milidjiiska, Georgi Jelezarov, Genko Genkov, Petko Zadgorski, Petko Abadjiev and many others.

September 7th, 2011 – the most important date in our brief history. It was the day of the opening of Gallery Loran’s new salon at the well-known Oborishte Street in Sofia.

The first exhibition Loran – the Continuation, was an exciting event, which succeeded in bringing together the cultural elite of the capital. Our new exhibition room is located on the ground floor of the house which was built in 1912 by Petar and Poliksena Kalachevi - heirs of a renowned family from the town of Koprivshtitsa. That is Hadji Naiden Kalachev’s family, who lived at the time of the Bulgarian Renaissance. He is known for that in 1813 he had built the Kalachev’s Bridge in Koprivshtitsa. Decades later it turns out to be one of the important scenes of the Bulgarian historic events so thereafter it is called the Bridge of the First Rifle. Related to the famous Bulgarian artist Tsanko Lavrenov, we have chosen namely this house for our gallery in the knowledge that we are bringing together the stories of two great families. Relying on our national traditions we have adopted the artist’s pseudonym Loran to be our trade – mark, so we hope this way, with our predecessors’ assistance and protection, we could continue to carry out successfully our cultural activities.