Галерия Лоранъ


Профил и дейности

Със създаването на галерия "Лоранъ" през 2006 г. още в началото си поставихме амбициозната задача да излезем извън традиционната дейност на един художествен салон, като покрием целия спектър от необходими услуги свързани с пазара на изкуството.
Ето някои от тях:

 • Организация на изложби
 • Покупки и продажби на произведения на изкуството
 • Проучване и анализ на произведения на изкуството, атрибуция и сертифициране
 • Идентификации на произведения на изкуството съгласно Закона за културното наследство
 • Професионално заснемане на произведения на изкуството
 • Описване и регистрация на колекции
 • Оценки на произведения на изкуството
 • Консултации за покупки на произведения на изкуството, покупки на произведения с инвестиционна стойност, покупки на произведения за украса, покупки на произведения за подаръци
 • Аранжиране на избрани произведения на изкуството в домове, офиси хотели и административни сгради
 • Отдаване под наем на произведения на изкуството
 • Рамкиране на произведения на изкуството, заедно с ателие "Арковна"
 • Издаване на каталози, монографии и биографична литература 
 • Консервация и реставрация на произведения на изкуството

 

 

 

Profile and activities


With the establishment of Gallery Loran in 2006, we were already ambitious to go beyond the activities traditional for an art gallery and to cover all the services of the art market. Here are some of them:

•Organizing exhibitions

•Sale – trading with works of art

•Examination and analysis, attribution and certifying works of art

•Identifying works of art according to the Bulgarian Law for the Cultural Heritage

•Taking professional pictures of works of art

•Registration and making an inventory of private collections

•Making valuations of works of art

•Consultations when purchasing works of art of investment value; purchasing works of art for decoration; purchasing works of art for gifts

•Consultations when arranging works of art in your home, office, hotel or administrative building

•Works of art for rent

•Framing works of art, in cooperation with Arkovna studio

•Publishing catalogues, monographs and biographical literature

•Restoration and conservation of works of art