Изложби и новини

« обратно
Колекция на Фондация "Цанко Лавренов". Нови постъпления 2015
23 - 30 ноември 2015

Създаването на представителна сбирка от произведения на изкуството към Фондация „Цанко Лавренов” естествено и логично е продукт на дейността на галерия „Лоранъ”. Чрез откупки и дарения, постъпленията ни през последните години се увеличават. Неограничената ни любов към родното изкуство помага да придобиваме ценни артефакти, понякога и с ограничени бюджети.
Салонът на „Оборище” 16 представя първата изложба на творби от колекцията на Фондация „Цанко Лавренов”. Разместихме натоварения график на галерията, за да намерим седмица в края на месец ноември, в която да представим пред публиката новопостъпилите в сбирката произведения.
Без излишна скромност показваме видимите резултати, постигнати през последната година в дейността на събирачеството. Уверени сме, че тази заявка ще ни мотивира още по-целенасочено да се отдадем и на това поприще. Надяваме се с годините да създадем стойностна сбирка, която да бъде публична. Експонатите ни са достъпни винаги както за специалисти, така и за широката публика. Не приемаме, че досегът до ценни артефакти е  привилегия за малцина, нито че „колекционерите” трябва да бъдат свързвани само с избрани кръгове и тайни общества.
Представяме събитието на 24 ноември. Преди 119 години на същата дата е роден Цанко Лавренов, патрон на галерия „Лоранъ”. Вернисажът е своеобразна интродукция към честванията на 120-годишнината от рождението на художника и съпътстващите събития, планирани през цялата 2016 г.
Посетителите на изложбата „Колекция на Фондация „Цанко Лавренов”. Нови постъпления 2015” вероятно ще бъдат изненадани, че в представената експозиция няма нито една творба на Цанко Лавренов. Нашата цел е да покажем творби на други популярни български художници, като се стремим придобивките ни да имат ясен произход и богата история.
Всички произведения в колекцията са ценни оригинали на значими имена в българското изкуство, творили от самото начало на миналия век до наши дни. Най-ранните творби, които показваме, са дело на Марин Георгиев Устагенов – един от най-талантливите ученици на Иван Мърквичка в първия випуск на Държавното рисувално училище. Изпълнени изящно, в типичната за Устагенов сребристо-студена гама, „Морени на Витоша” и „Зима край София” отразяват емоционалното вживяване на художника в пейзажа и очарованието на пленерната живопис. Друг възпитаник на Мюнхенската художествена академия, Борис Денев, е представен в изложбата с форматното платно „Край Янтра”, изпълнено с характерния за автора експресивен маниер.
Особено ярко присъстват в експозицията творбите на модернистите в българската живопис от 60-те и 70-те години на миналия век – Лика Янко („Родопска композиция”, 1966), Атанас Яранов („Ателие”, 60-те г. на ХХ в.), Генко Генков („Старият Пловдив”, 70-те г. на ХХ в.).
Не ограничаваме своето събирачество в рамки. За нас е ценен всеки ескпонат -   рисунка, скулптура, акварел или маслена творба. Особено ценим двата моливни портрета на Цанко Лавренов, единият рисуван през 1927 г. от Нягул Станчев, а другият – през 1964 г. от Илия Петров.
Шестте шаржа с цветни моливи на Александър Добринов и Александър Божинов, документират тъжната съдба на буржоазната ни интелигенция хвърлена в Централния Софийски затвор през 1945 г.
Особено внимание заслужава и колекцията от рисунки на Данаил Дечев. Изпълнени прецизно, с внимание към детайла, великолепните миниатюри имат по-скоро живописно отколкото графично звучене. Ценността на тази сбирка разкрива самият Дечев в свои мемоари, където подчертава, че те са завършени творби, а не са мислени като етюди за живописни произведения. Характерният за творчеството на автора през 40-те години „Тракийски пейзаж”, изпълнен с маслени бои, допълва темата за красотата на родната земя и е сред последните придобивки в колекцията.
Съвременото българско изкуство е представено в изложбата с няколко творби от проф. Николай Майсторов. Двете темперни произведения „Куртизанки”, 1988 г., пресъздават атмосферата в квартала на червените фенери в Амстердам, Холандия.
В експозицията могат да бъдат видяни още произведения на Александър Петров-Лавандулата, Слави Генев, Владимир Димитров-Майстора, Васил Иванов, Николай Ников-Ничето, Йосиф Питер, Георги Павлов-Павлето, Иван Кирков, и други.
Изложбата може да бъде посетена от 23 до 30 ноември 2015 г., в галерия „Лоранъ”, ул. „Оборище” 16. Официалното откриване ще се състои на 24 ноември, от 18:30 ч.

 

The Collection of Tsanko Lavrenov Foundation. New Incomings 2015
November 23 – 30, 2015
Opening: November 24th, 6:30 pm

The representative art collection of Tsanko Lavrenov Foundation was formed naturally as a product of Loran Art Gallery’s activity. By donations, in 2015 we have replenished our collection with some very interesting incomings. However, our unlimited love for Bulgarian art has more often helped us to purchase valuable works even with limited funds. Now we feel confident enough to present for the first time our unique collection to the public. Without any prudery we show the visible results that we have achieved in the art collecting over the past year. We believe that the current announcement will be our further motivation for purposefully devoting to this field. We wish our growing collection to be accessible both to the specialists in the area and to the public. We do not accept the idea that the contact with valuables should be a privilege to few, nor yet the common opinion that the collectors could only be from selected circles and secret societies. The opening of the exhibition will be on November 24th. On the same day 119 years ago, the great artist Tsanko Lavrenov, the patron of Loran Art Gallery, was born. The current event is an introduction to the celebration of the 120th anniversary of the artist in 2016.

The visitors of the exhibition The Collection of Tsanko Lavrenov Foundation. New Incomings 2015 will be probably surprised that there would be no artworks by Tsanko Lavrenov. We aim at presenting the oeuvre of other famous Bulgarian artists and we strive for the clear origin and rich history of all of our incomings.

All the artworks in the collection are valuable originals by noted Bulgarian artists, from the very beginning of the last century till nowadays. The earliest works which we show in the exhibition are painted by Marin Georgiev Ustagenov – one of the most talented students of prof. Ivan Murkvichka and among the first graduates at the National Academy of Arts. Performed in the typical refined style, Moraines in Vitosha Mountain and Winter Landscape near Sofia, reflect the emotional feeling of the artist into the landscape. Another graduate of the Munich Academy of Arts, Boris Denev is presented in the exhibition by his painting of 1930’s Near Yantra River, such an expressive and fulfilled with high spirits work.

The bright presence of the modernists in Bulgarian art in 1960’s and 1970’s is marked in the exhibition by the works of Lika Yanko (Rhodope Composition, 1966), Atanas Yaranov (The Sculptor’s Studio, 1960’s), Genko Genkov (The Old Plovdiv, 1970’s) and Nikolay Nikov – Nicheto (Cat, 1968; Fish, 1971).

We do not put the art collecting in any framework. For us every kind of an artefact is of some importance, whether it is a drawing, a sculpture, an oil or a watercolour work. In this connection, we value high the two pencil portraits of Tsanko Lavrenov, the one drawn by Nyagul Stanchev in 1927, and the other – by Iliya Petrov in 1964.

Six caricatures with colour pencils by Alexander Bojinov and Alexander Dobrinov prove the sad fate of the Bulgarian bourjeois intellectuals, many of which were thrown into the Central Sofia prison in 1945.

Worthy of note is also the collection of drawings by Danail Dechev. These magnificent works are performed so precisely by paying attention to the detail, that they look almost like paintings. The true value of these miniatures is revealed by Dechev himself in his memoirs where he underlines especially that they are complete works of art and he did not mean to use them as sketches for his oil works. Dechev’s oeuvre in 1940’s is well enlightened in the exhibition by the oil landscape Pasture